CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – ARCUB organizează concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată

a funcției contractuale de execuție de:

 

Consilier grad  prof.IA, studii Superioare –  poz.22-26 din cadrul Serviciului relații publice

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziția Primarului General nr.1736/03.11.2015 (disponibil pe site-ul instituţiei www.arcub.ro).

Conform art. 3 al Regulamentului pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 

Pentru postul de Consilier (relatii publice) – poz.22

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • experiență profesională în domeniul postului, de minimum 4 ani, din care în sistemul bugetar, institutii / servicii culturale în departament de relații publice/ marketing de minimum 6 luni
 • cunoștințe de limbă străină – limba engleză, nivel avansat/ mediu, care vor fi testate în cadrul probei scrise și/sau interviului;
 • cunoștințe și competențe operare PC: Microsoft Office

 

Pentru postul de Consilier ( specialist PR si marketing) – poz. 23, 24

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul jurnalism/comunicare / relatii publice/marketing
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani
 • experiență profesională în domeniul postului, în sistemul bugetar, institutii / servicii culturale în departament de relații publice/ marketing de minimum 2 ani
 • cunoștințe de limbă străină – limba engleză, nivel avansat/ mediu, care vor fi testate în cadrul probei scrise și/sau interviului;
 • cunoștințe și competențe operare PC: Microsoft Office

 

Pentru postul de Consilier (Copywriter) –poz.25, 26

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul jurnalism/comunicare / relatii publice/marketing
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani
 • experiență profesională în domeniul postului, în sistemul bugetar, institutii / servicii culturale în departament de relații publice/ marketing de minimum 2 ani
 • cunoștințe de limbă străină – limba engleză, nivel avansat/ mediu, care vor fi testate în cadrul probei scrise și/sau interviului;
 • cunoștințe și competențe operare PC: Microsoft Office

 

Conform art. 6 al Regulamentului, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae, semnat și datat

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, îndosariate într-un dosar  cu șină.

Concursul se va organiza la sediul CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – ARCUB,  cu sediul in localitatea București, str. Lipscani, nr 84-90,  sector 3, și consta în următoarele etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviu

 

Concursul se va desfasura conform calendarului următor:

 • 25 iunie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 iulie 2018 : proba scrisă
 • 09 iulie 2018: proba interviu.

 

DESCARCA ANUNT