CAIET DE SARCINI

Pentru elaborarea Strategiei culturale a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2015 – 2025 în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021.

 

Prezentul caiet de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale ARCUB, în calitate de Autoritate Contractantă şi face parte integrantă din Documentația pentru atribuirea contractului de servicii de consultanță având ca obiect elaborarea Strategiei culturale a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2015 – 2025, în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021 şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică.

 

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu cerințele tehnice impuse ce vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele de servicii care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse.

 

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire : Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti – ARCUB, Sediul : Bucureşti, str. Batiştei nr. 14 ;

Tel/ fax : 021.319.26.91/021.319.26.92

E-mail: achizitii@arcub.ro

ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti este serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, având ca principal obiect de activitate prestarea de servicii culturale prin asigurarea conceptului de ansamblu şi al sprijinului logistic necesar.

 

1.2 DESCRIEREA CADRULUI EXISTENT 

În anul 2021, există oportunitatea ca Municipiul București să poată fi ales drept Capitală Culturală Europeană. Competiția naţ̦ională pentru alegerea orașului ce va reprezenta România se deschide în 2015. Au anunţ̦at deja intenția de a participa la această competiție orașele Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Craiova, Arad. Unele dintre ele au început deja primele pregătiri. Următoarea șansă a României de a avea o Capitală Culturală Europeană va veni abia peste alți 15 ani.

Evenimentul „Capitală Culturală Europeană” este deja considerat unul de natură să schimbe cu totul viaţ̦a unui oraș și să-i marcheze viitorul. Procesul de accedere la titlul de Capitală Culturală Europeană începe cu 6 ani înainte și este în primul rând un proces de schimbare pentru oraș, pentru imaginea lui, pentru infrastructura sa, pentru sectorul său cultural și pentru cetățeni, iar aceste schimbări au de obicei efecte pozitive durabile, timp de mulți ani după ce Anul Capitalei Culturale s-a încheiat.

Studiile realizate cu privire la dezvoltarea orașelor care au fost Capitale Culturale Europene au concluzionat că printre beneficii se numără următoarele:

Creșterea turismului;

Creșterea venitului regional;

Creșterea venitului orașului;

Relansarea imaginii orașului;

Refacerea infrastructurii culturale;

Coeziunea socială;

Cooperarea cetățeni-autoritățI;

Solidaritatea reprezentanților politici ai orașului.

La data de 27.03.2014, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat Hotărârea pentru aprobarea depunerii candidaturii a Municipiului Bucureşti în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021. Conform acestei hotărâri, ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti a fost desemnat să întreprindă toate demersurile în acest sens. Astfel, ARCUB, lansează proiectul „Bucureşti – Capitală Culturală Europeană 2021”  prin realizarea unei Strategii Culturale a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2015 – 2025, în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021.

Misiunea strategiei culturale este aceea de a promova cultura ca generatoare a dezvoltării economice durabile şi a coeziunii sociale înlocuindu-se astfel ideea ca activitățile culturale sunt consumatoare de fonduri.

 

2. SCOPUL ACHIZIȚIEI

ARCUB urmăreşte atribuirea unui contract având ca obiect servicii de consultanță pentru elaborarea Strategiei Culturale a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2015 – 2025, în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021. Astfel, toate persoanele juridice interesate vor depune oferta tehnică şi financiară ținând cont de solicitările autorității contractante, conform prezentei documentații.

Operatorul economic va elabora Strategia culturală a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2015 – 2025, în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021.

 

3. PROCEDURA APLICATĂ

Pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii de consultanță pentru elaborarea Strategiei culturale a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2015 – 2025, în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021- COD CPV – 73000000-2 (Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanță) având în vedere ca valoare estimată a acestor servicii este de 30.000 Euro, ARCUB va aplica, conform prevederilor art. 19 al OUG 34/2006 privind achizițiile publice, procedura de achiziție directă.

 

4. SPECIFICAȚII TEHNICE

Strategia Culturală a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2015 – 2025, în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021, ce urmează a fi realizată în baza contractului atribuit ca urmare a prezenței proceduri, presupune o analiză a vieții culturale locale, iar viziunea promovată asupra rolului culturii în viața oraşului şi asupra culturii va trebui să răspundă cadrelor şi premizelor proiectului “Bucureşti – Capitală Culturală Europeană 2021”. Proiectul priveşte cultura ca factor de creştere a calității vieții culturale, un instrument de incluziune socială şi de dezvoltare teritorială durabilă. Astfel, procesul de formulare a strategiei va avea un caracter democratic, integrator şi intersectorial, mizând pe participarea autoritățiilor publice, a instituțiilor de cultură, dar şi a operatorilor culturali privați, ONG-uri şi antreprenori la realizarea proiectului. 

Obiectivul ARCUB este acela de a facilita dialogul între organizațiile implicate direct în artă și cultura Bucureștiului și toți cei care susțin în varii feluri vitalitatea culturală a orașului: mass-media, mediul academic, minorități etnice, organizații de tineret și de mediu, cetățeni. De aceea, considerăm că formularea strategiei trebuie făcută în urma consultării sectorului cultural și a cetățenilor – prin categoriile enumerate mai sus – în cadrul unei serii de dezbateri publice care să aibă ca finalitate identificarea cât mai exactă a nevoilor culturale din orașul București. Menționăm că Strategia culturală a Municipiului Bucureşti ce va fi elaborată conform prezentului caiet de sarcini trebuie să cuprindă toate domeniile culturale: artele spectacolului, arte vizuale, film, video, patrimoniu imaterial, patrimoniu material, biblioteci, literatură, cărți, edituri, educație culturală, turism, demografie, planificare și dezvoltare urbană, dezvoltare comunitară, noi tehnologii. Numărul și modul de desfășurare a acestor dezbateri vor fi propuse de către operatorul economic în oferta tehnică depusă. 

 La elaborarea ofertei tehnice şi economice, operatorul economic va avea în vedere următoarele:

Prezentarea unei metodologii de cercetare preliminară care va sta la baza Strategiei culturale a Municipiului Bucureşti pe perioada 2015 – 2025, metodologie care are drept obiective:

 

Identificarea tuturor operatorilor culturali care iau parte la viața culturală a Capitalei

Elaborarea unui document cadru pentru o analiză SWOT / PET pentru toate domeniile culturale enumerate mai sus. 

Elaborarea planului de dezbateri publice pentru identificarea nevoilor şi strategiilor culturale existente. Scopul acestor întâlniri de lucru este de a valida şi completa analiza fiecărui domeniu cultural în parte împreună cu operatori culturali din Bucureşti (artişti, organizații şi instituții culturale), consumatori de cultură şi alte organizații implicate în formarea profesională, creația, promovarea şi managementul cultural al sectoarelor creative. Dezbaterile vor aduce în discuție dinamică artistică şi culturală a oraşului în relație cu principiile democrației participative, cu planificarea urbanistică şi dezvoltarea comunității, precum şi cu dimensiunea teritorială a proiectului „Bucureşti – Capitală Europeană a Culturii 2021”.

 

Operatorul economic va lua în calcul la elaborarea ofertei sale economice toate costurile atrase de elaborarea strategiei, prețul fiind ferm şi nemodificabil.

 

CALENDARUL DE EXECUȚIE 

1. Realizarea efectivă a cercetării preliminare: 10 iulie – 1 septembrie 2014. 

2. Consultarea operatorilor culturali ai Capitalei în privința formulării obiectivelor Strategiei culturale a Municipiului Bucureşti pentru perioada 2015 – 2025, în vederea depunerii candidaturii la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021: 1 septembrie – 1 noiembrie 2014

3. Elaborarea strategiei şi planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor strategiei: 1 noiembrie – 15 decembrie 2014. 

 

4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Alături de oferta sa tehnică şi financiară, operatorii economici vor prezenta următoarele documente:

a) pentru demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale

certificatul de înregistrare fiscală;

certificatul constatator;

certificate fiscale emise de Administrația Financiară şi autoritățile administrației locale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor; autoritatea contractantă nu va califica ofertantul care înregistrează datorii la bugetul consolidat precum şi la cel local (indiferent de cuantumul acestora).

b) pentru demonstarea capacității de îndeplinire a contractului:

Prezentarea unei liste de experți culturali care vor lua parte la cercetarea preliminară şi la elaborarea strategiei; Lista va fi însoțită de CV-urile acestora.

Lista principalelor prestări de servicii pe ultimii trei ani, având ca obiect prestarea serviciilor similare celor ce urmează a fi contratate prin care operatorul economic va demonstra experiența sa similară.

 

5. INFORMAȚII FINALE

Ofertele vor fi depuse în plic, la sediul ARCUB din str. Batiştei nr. 14, sector 2, Bucureşti, până cel târziu la data de 4 iulie 2014 ora 14.

Acestea vor fi analizate de o comisie numită prin decizie internă a directorului ARCUB.

 

Criteriul de selecție şi de atribuire a contractului va fi “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, acordându-se puncte următoarelor elemente: 

 

a) Calitatea metodologiei de cercetare preliminară care va sta la baza Strategiei Culturale a Municipiului Bucureşti pe perioada 2015 – 2025; Astfel, fiecare membru al comisiei va nota cu puncte de la 10 la 100, metodologiile de cercetare preliminară care vor sta la baza Strategiei culturale a Municipiului Bucureşti pe perioada 2015 – 2025, prezentate de fiecare operator economic. În final se va face media aritmetica  a acestor puncte.

b) Prețul; Pentru prețul cel mai scăzut (Pmin) se vor acorda 100 de puncte. Pentru alt preț (Pn), punctajul se calculează astfel: (Pmin X 100)/ Pn.

 

Pentru determinarea ofertei câştigătoare se va efectua media aritmetică a punctajelor obținute pentru elementele mentioante mai sus. Oferta ce va întruni cel mai mare punctaj va fi declarată câştigătoare.