Dacă aveți întrebări specifice pentru Programul de Finanțare nerambursabil „Bucureşti – Oraş deschis” vă rugăm să ni le trimiteți pe adresa finantare2021@arcub.ro.

Răspunsurile le veți găsi, în cel mai scurt timp, în această secțiune.

 

Da, este nevoie de trei oferte. Conform procedurii de decontare a cheltuielilor, prevăzute la punctul 4.5 în Regulamentul privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru 2021, în functie de tipul cheltuielilor, se impun documente care să ateste efectuarea prospectului de piață și fundamentarea sumelor.

Nu, nu este nevoie ca CV-urile să fie semnate.

Conform Regulamentului, prin contribuție proprie se înțelege: cheltuieli eligibile presupuse de realizarea ofertei culturale suportate de către solicitantul finanțării, din surse proprii sau atrase.

Conform punctului 2.3 Criterii de eligibilitate a ofertei culturale din cadrul Regulamentului, proiectul propus în cererea de finanțare poate fi considerat eligibil dacă:

  • perioada de desfășurare a proiectului nu depășește data prevăzută în anunțul de participare, respectiv 15 noiembrie a anului calendaristic.

Nerespectarea acestor prevederi poate atrage după sine descalificare proiectului.

Da, este necesar sa cuprindeți în buget toate activitățile proiectului cultural, nu doar activitățile pentru care solicitați finanțare din partea ARCUB.

Nu este nevoie ca documentele să fie autentificate la notar. Este suficientă semnătura reprezentatului legal.

Nu există o limită procentuală legată de onorariile colaboratorilor. Onorariile se regăsesc la poziția 1 din Anexa 2 – Bugetul proiectului.

În măsura în care de la data emiterii certificatului constatator și până la data depunerii nu au intervenit modificări în cadrul societății, atunci certificatul poate fi folosit în cadrul prezentei sesiuni.

Oferta culturală depusă se încadrează într-unul dintre cele trei nivelul în funcție de bugetul solicitat în cererea de finanțare.

Documentele se pot trimite într-un singur document pdf. Dacă este prea mare, poate fi comprimat sau trimis prin wetransfer. Vă recomandăm să copiați link-ul de transfer în mailul în care trimiteți aplicația.

Da, toate aceste documente pot fi anexate cererii de finanțare. Dacă sunt relevante în susținerea cerințelor din Regulament, cu siguranță vor fi luate în calcul.

Regulamentul prevede că pot avea loc 2 realocări bugetare de maxim 10% dintr-o linie bugetara modificată. În măsura în care cheltuielile sunt încadrate în categoria celor eligibile, se pot face orice modificări în condițiile prevăzute de regulamentul de finanțare.

Regulamentul prevede că pot avea loc 2 realocări bugetare de maxim 10% dintr-o linie bugetara modificată. În măsura în care cheltuielile sunt încadrate în categoria celor eligibile, se pot face orice modificări în condițiile prevăzute de regulamentul de finanțare.

Da, este eligibil. Conform punctului 2.3 al Regulamentului - Criterii de eligibilitate ale ofertelor culturale "perioada de desfășurare a proiectului nu depășește data prevăzută în anunțul de participare, respectiv 15 noiembrie a anului calendaristic". Acest termen se referă la perioada de desfășurare a proiectului, nu la cea a decontării și raportării.

Organizația dumneavoastră este responsabilă pentru toate aspectele organizatorice, inclusiv avize și autorizatii, însă ARCUB vă poate sprijini în aceste demersuri.

Conform Regulamentului, proiectele se vor desfășura în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data de 15 noiembrie 2021.

Toate proiectele depuse de aplicanții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate în Regulamentul de finanțare au șanse egale de a fi selectatate pentru finanțare.

Ofertele atașate trebuie să reflecte realitatea pieței și să vă ajute la contractarea unor sume corecte și cât mai avantajoase pentru proiectul dumnevoastră. Dacă ofertele sunt actuale, acestea pot fi folosite ca prospect al pieței.

Numărul de semne pe care trebuie să îl conțină descrierea unui câmp din cererea de finanțare reprezintă numărul de caractere fără spații.

Începând cu această sesiune, finanțările acordate de ARCUB nu mai sunt alocate pe domenii artistice (unul dintre motive fiind și acela că multe proiecte au un caracter interdisciplinar), ci pe ariile tematice ale acestei sesiuni, care corespund obiectivelor stabilite pentru acest an, cu prioritățile specifice pentru fiecare arie tematică, respectiv:

  1. Susținerea unei participări cât mai largi și mai implicate a cetățenilor orașului
  2. Activarea cartierelor și a spațiului public
  3. Dezvoltare, inovare și reziliență în sectorul cultural

Orice entitate care îndeplinește criteriiile de eligibilitate menționate în Regulament poate aplica în cadrul sesiunii de finanțare în calitate de solicitant.

Pentru a verifica disponibilitatea spațiilor ARCUB, vă recomandăm să transmiteți o solicitare înainte de depunerea proiectului pe adresa de mail: secretariat@arcub.ro.

Documentele organizației vor fi depuse așa cum sunt ele în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. În momentul în care apar modificări statutare, organizația are obligația de a notifica finanțatorul cu privire la aceste modificări.

Spațiul de desfășurare al proiectului se poate modifica printr-o notificare înaintată finanțatorului, fără însă a implica modificări asupra bugetului.

Conform regulamentului, sunt necesare ambele certificate de atestare fiscală:

  • Certificatul eliberat de ANAF privind situația taxelor și impozitelor solicitantului, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii proiectului;
  • Certificatul privind impozite, taxe locale și alte venituri, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii.

Proiectele editoriale sunt eligibile în cadrul prezentei sesiuni de finanțare, cât timp producerea cărții nu conduce la obținerea de profit. Finanțarea proiectelor editoriale are la bază Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise. În sensul prevederilor Regulamentului programului de finanțare ”Bucuresti - Oraș deschis”, realizarea de profit se referă inclusiv la distribuția cărților și comercializarea acestora.

Având în vedere că bugetul alocat finanțării proiectelor culturale pentru anul 2021 este unul redus, în calitate de autoritate finanțatoare am ales ca programul ”București - oras deschis” să cuprindă proiecte desfășurate doar în municipiul București.

Ofertele de preț și dovada unui prospect de piață sunt documente care vor fi depuse în cadrul documentației de decont, nu la momentul depunerii cererii de finanțare.

Conform regulamentului, ofertele și implicit dovada efectuării prospectului de piață se vor depune în documentația de decont, nu în momentul depunerii cererii de finanțare.

Achiziția drepturilor pentru difuzarea filmelor este eligibilă și se încadrează în categoria cheltuielilor de producție.

Serviciile de management pot fi asigurate de către o persoană contractată fie prin contract de muncă pe perioadă determinată, fie pe baza unui contract civil de prestări servicii.

Da, reprezentantul legal poate fi și managerul proiectului.

Din păcate, nu. Declaratiile care se depun în cadrul sesiunii de la ARCUB trebuie făcute pe modelul disponibil pe site-ul ARCUB.

Nivelul cheltuielilor ocazionate de serviciile de cazare în cadrul proiectului trebuie să se încadreze în prevederile HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autoritătilor și instituțiilor publice pe perioada delegării sau detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, respectiv 230 lei/ zi/ persoană.

Se acceptă rezervarea cu mic dejun inclus cu condiția să se încadreze în pragul de mai sus.

Sediul se poate dovedi fie prin acte de proprietate, fie prin contract de închiriere sau de comodat.

Dacă documentele sunt prea mari, pot fi trimise prin transfer, dar vă recomandăm să copiați link-ul de transfer într-un e-mail către finantare2021@arcub.ro. Noi vom descărca toate documentele și le vom îndosaria corespunzător.

Dacă certificatul este valabil la momentul depunerii proiectului, acesta poate fi folosit în aplicație.

Documentația privind fundamentarea bugetului de cheltuieli al proiectului cultural propus se referă la detalierea componentei cheltuielilor pentru fiecare linie bugetară. În acest sens, este obligatorie atașarea unui document centralizator cu detalierea amănunțită a costurilor pentru fiecare linie bugetară în parte.

Bugetul prezentat trebuie să permită, prin structura şi cheltuielile propuse, atingerea obiectivelor proiectului şi obținerea rezultatelor scontate şi să fie în principal destinat acestora. Se are, de asemenea, în vedere necesitatea ca fiecărei cheltuieli să îi corespundă activități și ca fiecare activitate sa aibă asociate cheltuieli (să fie bugetată) sau, după caz, să se deruleze în mod explicit în regim de voluntariat, în baza unor contracte de voluntariat ori asemenea.

Sumele globale nu se acceptă. Orice linie bugetară care nu justifică componența cheltuielilor și nu se regăsește în planul de activități al proiectului nu va fi luată în considerare.

Puteți face dovada cofinanțării din surse proprii prin extras de cont. Nu este imperios necesară atragerea unor alte fonduri dacă dispuneți de suma necesară cofinanțării.

Având în vedere că finanțarea proiectelor culturale este realizată din fonduri publice, este obligatorie transparența modului de cheltuire a fondurilor, astfel identificarea beneficiarilor cheltuielilor în cadrul proiectului este necesară. Documentele de decont sunt exemplificate în cadrul regulamentului. Astfel, pentru plata unei persoane (colaborator) în cadrul proiectului se impune existenta unui contract, a unui stat de plată și a unui document de plată. Toate acestea presupun identificarea prestatorului.

Cunoscând faptul că la AFCN contractele de finantare încă nu au fost semnate, puteți depune corespondența prin care vi se comunică faptul că proiectul dumneavoastră a fost selectat pentru a obține finanțarea de la AFCN, urmând ca, la semnarea contractului, să îl transmiteți pentru completarea dosarului.

Autorizația pentru drepturi de autor la UCMR-ADA va fi inclusă la ”alte cheltuieli cu materiale de producție” - se va adăuga o nouă poziție: Licențe.

Conform Regulamentului, da, premiile sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul proiectului.

Conform Regulamentului, documentația la momentul depunerii proiectului trebuie sa includă și aceste certificate. Transmiterea incompletă a documentelor sau informațiilor solicitate determină respingerea dosarului în etapa de verificare a eligibilității și conformității administrative.

Conform anunțului de lansare a sesiunii de finanțare, un operator cultural poate înscrie maxim 2 (două) oferte culturale pe sesiune.

Da, dacă valoarea acestuia nu depășește suma de 2500 lei cu TVA inclus.

Mijloacele fixe sunt acele bunuri a căror valoare depășește suma de 2500 lei cu TVA inclus și a căror amortizare este mai mare de 1 an.

Conform regulamentului, la punctul 2.4 sunt menționate documentele pe care trebuie să le conțină documentația proiectului. La punctul 9 se menționează că se vor depune ”Acte din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, în cazul în care proiectul cultural nu se desfășoară la sediul solicitantului (contract, acord de principiu, scrisoare de intenție sau acord de parteneriat)”.

Conform Regulamentului, proiectul trebuie să se finalizeze până cel tarziu la data de 15 noiembrie 2021. Imediat după această dată urmează perioada de decont care, de regulă, este necesar să se încheie până pe 15 decembrie 2021. Termenul exact va fi stipulat în contractul de finanțare.

Documentele justificative se depun la decont și sunt mentionate în Regulament la punctul 4.5.3.1.a.

Între aplicant și asociatia care a atras fondurile trebuie să existe un contract de parteneriat astfel încât să reiasă că suma respectivă este un fond atras de aplicant.

Managerul de proiect poate fi o persoană din afara asociației contractată în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată sau prin contract civil de prestări servicii. În sensul Regulamentului, prin ”externalizarea serviciilor de management” se înțelege contractarea unei firme în acest sens - situație care nu este acceptată.

 

Pentru dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase în numerar de minimum 5% din bugetul total al proiectului cultural sse pot depune: extrase de cont, contracte de sponsorizare sau de finanțare și contracte de parteneriat cuprinzând sume certe.

  • pentru contribuția proprie: extras de cont, valabil  la data depunerii cererii de finantare;
  • pentru contribuția atrasă în numerar: contracte de sponsorizare, de donație sau alte liberalități; scrisori de intenție ferme; contracte de finanțare publică sau documente care să ateste respectiva finanțare; contracte de finanțare privată; scrisori sau acorduri de parteneriat. În cazul altor finanțări publice, este obligatorie evidențierea, în bugetul proiectului, a destinației pe activități/linii bugetare a acestor sume în mod distinct pentru fiecare finanțator.

Suma maximă propusă pentru echipa de proiect și pentru cheltuielile administrative nu poate depași 20% din bugetul solicitat de la ARCUB.

Puteți să descrieți proiectul fără a vă limita la numărul de caractere menționat.

Conform Regulamentului documentația trebuie să conțina Actul constitutiv, statutul și acte doveditoare ale sediului actual/filiala/punct de lucru, precum și actele aditionale, după caz.

Comisia de evaluarea a eligibilității administrative va transmite solicitări de clarificări dacă va considera necesară completarea documentației.

Documentația trebuie să conțina CV-urile principalilor membri ai echipei de proiect, conform pozițiilor definite în Cererea de finanțare.