INFORMARE SI CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 Prin prezentul document, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București (ARCUB) informează lucrătorii săi și alte persoane vizate și solicită consimțământul acestora cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Baza legală a prezentului document este reprezentată de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu prioritate art. 6, art. 7, precum și art. 12 – 22.

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București (ARCUB) prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea următoarelor principii (art. 5 din Regulament):

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulament („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate; sunt luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), din Regulament, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în Regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

 

 

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București (ARCUB) colectează, prelucrează și arhivează date cu caracter personal în baza a cel puțin unuia din următoarele temeiuri juridice:

 1. Consimțământul persoanei vizate; (art. 6, 1, a din Regulament)
 2. Încheierea sau executarea unui contract; (art. 6, 1, b din Regulament)
 3. Îndeplinirea unei obligații legale; (art. 6, 1, c din Regulament)
 4. Protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; (art. 6, 1, d din Regulament)
 5. Îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; (art. 6, 1, e din Regulament)
 6. Prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. (art. 6, 1, f)

 

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București (ARCUB) colectează, prelucrează și arhivează (procesează) date cu caracter personal pentru realizarea obiectului său de activitate, pe perioade stabilite conform prevederilor legale, pentru realizarea intereselor sale legitime, pentru executarea contractelor la care persoanele vizate sunt părți, în conformitate cu prevederile legale naționale și europene, în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică, în scopuri statistice ale activității Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București (ARCUB).

 

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București (ARCUB)procesează date cu caracter personal pentru realizarea contractelor încheiate cu persoanele vizate, dar și în cazul obligațiilor legale care impun procesarea datelor cu caracter personal: legislația muncii, legislația de asigurări sociale și de sănătate, sănătatea și securitatea în muncă (SSM), legislația financiar-contabilă etc.

DESCARCA CEREREA